Menu

Ochrana osobných údajov

CELO s.r.o. (IČO: 48114073) - poskytovateľ služieb na portáli webhouse.sk sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzanie s údajmi o objednávajúcich a uživateľov

---

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje. Údaje o Vás chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich objednávkach. K týmto údajom má prístup výlučne poskytovateľ a jeho zmluvný sprostredkovateľ v zmysle Zákona č. 122/2013 Zz o ochrane osobných údajov.

Používaním webu tvojstyl.sk objednávateľ alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 122/2013 Zz o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a / alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia takého odvolania.

Údaje, ktoré poskytne objednávateľ, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa ochodných podmienok. Ak objednávateľ potrebné údaje neposkytne, poskytovateľ má právo objednávku zrušiť. Pri objednávke sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udania nepravdivých informácií je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je objednávateľ fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu:

 • Meno a priezvisko
 • Adresu vrátane PSČ
 • Číslo telefónu
 • E-mailovú adresu.

 
Zmluvné strany sa dohodli, že ak je objednávateľ právnickou osobou alebo podnikateľom, je povinný oznámiť predávajúcemu:

 • Obchodné meno podľa príslušného registra
 • Adresu sídla vrátane PSČ
 • IČO
 • DIČ
 • Číslo telefónu
 • Emailovú adresu
 • Meno kontaktnej osoby.

---

Objednávateľ odoslaním žiadosti o zasielanie noviniek e-mailom vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu poskytovateľ zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách poskytovateľa bez predchádzajúcej žiadosti objednávateľa na zaslanie takýchto správ.

Objednávateľ má právo a povinnosť aktualizovať údaje o sebe priamo v on-line režime na web stránke www.setup.sk podľa návodu.

Práva objednávateľa ako dotknuté osoby ustanovuje § 28 Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Súvisiace informácie: obchodné podmienky